Travis $cott “XXL Freshman” Freestyle

Travis Scott maintains his anonymity for his XXL freshman freestyle video. Kinda defeats the purpose, no? Two down, eight more to go.

via
Rap Radar